ASIANAJOTOIMISTO ESKO LIIMATAINEN OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Sitoudumme suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten keräämme, käytämme, säilytämme ja suojaamme henkilötietoja.

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osa-alueet:

1.  Mitä henkilötietoja keräämme

2.  Miten käytämme henkilötietojasi ja millä perusteilla

3.  Kenelle voimme luovuttaa henkilötietoja

4.  Miten suojaamme henkilötietoja

5.  Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

6.  Kuinka kauan säilytämme tietojasi

7.  Yhteydenotto meihin tai tietosuojaviranomaiseen

1.  Mitä henkilötietoja keräämme

Henkilötietoja kerätään useimmiten sinulta tai niitä saadaan palvelujemme käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuus. Keräämme uusilta asiakkailta nimen, henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen, postiosoitteen ja puhelinnumeron.

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

tuntemistiedot kuten henkilötunnus ja nimi. Meillä on velvollisuus kerätä ja dokumentoida tuntemistiedot esimerkiksi ottamalla kopio passista, ajokortista tai muusta vastaavasta
yhteystiedot kuten osoite ja puhelinnumero
julkisesti saatavilla olevat tiedot ja tiedot muista ulkoisista lähteistä, kuten väestörekisteristä, verohallinnon rekistereistä, yritysrekistereistä

2.  Miten käytämme henkilötietojasi ja millä perusteilla

Käytämme henkilötietojasi antaessamme sinulle palveluita ja neuvontaa. Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on varmentaa henkilötiedot ennen toimeksiantoa ja sen edellyttämiä toimenpiteitä kuten asianajoa antamassasi toimeksiannossa.

Tämän lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä. Esimerkkeinä asiakkaan tuntemisvelvollisuus ja rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, havaitseminen ja tutkiminen.

3.  Kenelle voimme luovuttaa henkilötietoja

Voimme luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille, palveluntoimittajille ja muille tahoille hoitamamme toimeksiannon asettamissa rajoissa. Luovutamme tietoja vain voidaksemme hoitaa meille annettua toimeksiantoa tai jos laki niin muuten velvoittaa. Salassa pidettäviä tietoja ei luovuteta ilman suostumustasi.

4.  Miten suojaamme henkilötietoja

Henkilötietojen suojaaminen on toimintamme ydintä. Meillä on käytössä asianmukaiset tekniset turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme tietojasi katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muuttamisen ja tuhoamisen varalta.

Henkilötietoja sisältävässä sähköpostiliikenteessä käytämme salattua sähköpostijärjestelmää. Henkilötietoja sisältävä aineisto arkistoidaan ja arkistot tuhotaan aikanaan salassapitosäännökset huomioiden.

5.  Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja tutustua niihin. Edelleen sinulla on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos

peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä
vastustat tietojen käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole hyväksyttävää syytä
tietojen käsittely on lainvastaista

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos kiistät tietojen oikeellisuuden. Tiedot säilytetään, kunnes niiden oikeellisuus on varmistettu.

Huomioitava on, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

6.  Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Esimerkiksi rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, havaitseminen ja tutkiminen: viisi vuotta toimeksiannon tai asiakastapaamisen päättymisestä

7.   Yhteydenotto meihin tai tietosuojaviranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä toimistollemme asianajaja Esko Liimataiseen alla ilmeneviin yhteystietoihin.

Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.